دکتر علی فروش باستانی

نام و نام خانوادگی: علی فروش باستانی

تاریخ تولد: 11 شهریور 1357

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

سال اخذ مدرک دکتری: 1387

آدرس ایمیل: bastani@iasbs.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: https://iasbs.ac.ir/~bastani

لینک صفحه رزومه: https://iasbs.ac.ir/~bastani/curriculmvitae.html

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/AliForoushBastani.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0003-4431-7483 :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?user=wbYZmrUAAAAJ&hl=en :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Ali-Foroush-Bastani :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

  1. ارتقاء سطح و جایگاه آنالیز عددی و محاسبات علمی در نظام تصمیم گیری و مدیریت جامعه ریاضی
  2. حرکت به سمت ایجاد تشکلی نظام مند و کارا در جهت رفع مشکلات جامعه و صنعت
  3. ایجاد تحول در سرفصل دروس آنالیز عددی با تاکید بر موضوعات کاربردی و نگاهی معطوف به علوم داده