دکتر داود خجسته سالکویه

نام و نام خانوادگی: داود خجسته سالکویه

تاریخ تولد: 1349

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه گیلان

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد

سال اخذ مدرک دکتری: 1382

آدرس ایمیل: khojasteh@guilan.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: https://guilan.ac.ir/~khojasteh

لینک صفحه رزومه: https://scholar.google.com/citations?user=pXBjb0AAAAAJ&hl=en

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/CV_Khojasteh.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0003-0228-8565 :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?user=pXBjb0AAAAAJ&hl=en :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Davod-Khojasteh-Salkuyeh :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

پیگیري امور زیر که در آئین نامه تشکیل کمیسیون آمده است

(/https://ims-na.ir/about)

الف) کمک به تصمیم گیري و برگزاري همایش ها، سمینارهاي تخصصی، کارگاهها و نظارت بر
آنها؛ ب) همکاري با کمیتههاي مختلف ریاضی، مانند کمیته برنامه ریزي درسی، کمیته
انتشارات، کمیته بانوان و …
پ) جهت دهی به فعالیتهاي تخصصی شاخه مربوطه در ایران با در نظر گرفتن معیارهاي
بین المللی؛
ت) ارائه مشورت به انجمن در امور مربوطه؛
ث) شناسایی و فعال سازي ظرفیت هاي دانش آموختگان رشته/گرایش هاي مرتبط با
ریاضیات در کشور؛
ج) کمک به ارتباط انجمن با نهادها و سازمان هاي صنعتی و جذب بودجه براي کمیسیون و
انجمن؛
چ) کمک به جذب طیف وسیعی از علاقه مندان براي عضویت در انجمن ریاضی ایران و
مشارکت ایشان در فعالیت هاي متنوع آن.