دکتر فائزه توتونیان مشهد

نام و نام خانوادگی: فائزه توتونیان مشهد

تاریخ تولد: 1326/08/24

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه محل تحصیل دکتری: پاریس 6 – پیر و ماری کوری پاریس

سال اخذ مدرک دکتری: 1354

آدرس ایمیل: toutouni@math.um.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: http://prof.um.ac.ir/toutouni

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/CV_Toutounian.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0003/4805-7850 :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?user=CZ4HSOgAAAAJ&hl=en :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Faezeh-Toutounian :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

پیگیری اهداف کمیسیون انالیز عددی در جهت ارتقای علمی این کمیسیون و
همکاری و همفکری با اساتید انالیز عددی کشور و همکاری کمیسیون انالیز
عددی با انجمن ریاضی ایران.