دکتر غلامرضا حجتی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا حجتی

تاریخ تولد: 1352

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه تبریز

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه تبریز

سال اخذ مدرک دکتری: 1383

آدرس ایمیل: ghojjati@tabrizu.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: https://asatid.tabrizu.ac.ir/en/pages/default.aspx?hojjati

لینک صفحه رزومه: https://asatid.tabrizu.ac.ir/Files/154_ac731888-39e7-4db1-8b8a-0b22aab87be9.pdf

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/CV-Gholamreza-Hojjati.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0001-8406-763X :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?user=HWDWjYIAAAAJ&hl=en :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Gholamreza-Hojjati :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

الف. عمومی کردن و شناساندن حوزه آنالیز عددي و بهره گیري از آن در سایر علوم
و بویژه در صنعت،
ب. نظارت بر آموزش و برنامه ریزي درسی رشته هاي مرتبط در دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی کشور،
ج. انعکاس نظرات تخصصی به متولیان آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور از
طریق انجمن ریاضی ایران،
د. مدیریت و نظارت د ر برگزاري همایش ها، سمینارها و کارگاه هاي آموزشی در
حوزه آنالیز عددي تحت حمایت انجمن ریاضی ایران.