دکتر جلیل رشیدی نیا

نام و نام خانوادگی: جلیل رشیدی نیا

تاریخ تولد: 1334/01/02

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه AMU  هندوستان

سال اخذ مدرک دکتری: 1994

آدرس ایمیل: rashidinia@iust.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: http://scimet.iust.ac.ir/Jalil_Rashidinia

لینک صفحه رزومه: http://scimet.iust.ac.ir/Jalil_Rashidinia

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/Dr.-Rashidinia_CV.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0002-9177-900X :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?user=W5zC2j4AAAAJ&hl=en :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Jalil-Rashidinia :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

بخش قابل توجهی از دانش آموختگان ریاضی کشور به استناد آمار و ارقام ریاضی کاربردی هستند و به طور ویژه  گرایش آنالیز عددی هستند اما  در فعالیت های انجمن ریاضی ایران نسبت سایر گرایش ها کم اثر هستند، یکی از دغدغه های بنده ایجاد تعادل در جامعه ریاضی ایران است.