دکتر جواد فرضی

نام و نام خانوادگی: جواد فرضی

تاریخ تولد: 1357

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه محل خدمت: دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

سال اخذ مدرک دکتری: 1387

آدرس ایمیل: farzi@sut.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: http://fa.sci.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=13

لینک صفحه رزومه: http://fa.sci.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=13

لینک فایل رزومه: https://ims-na.ir/wp-content/uploads/2023/09/CV_JavadFarzi.pdf

لینک https://orcid.org/0000-0001-9169-7920 :ORCID

لینک https://scholar.google.com/citations?user=qzHey4QAAAAJ&hl=en :Google Scholar 

لینک https://www.researchgate.net/profile/Javad-Farzi :ResearchGate

محور های مهم و برنامه مورد نظر در کمیسیون تخصصی آنالیز عددی:

  1. تلاش برای توسعه و ترویج آنالیز عددی
  2. تصمیم سازی و برنامه ریزی در خصوص این شاخه از طریق انجمن ریاضی ایران
  3. پیگیری، مطالعه و ارائه پیشنهادات در خصوص آینده رشته ریاضی و بخصوص شاخه آنالیز عددی
  4. سازماندهی بانک اطلاعاتی متخصصین آنالیز عددی در کشور
  5. سازماندهی و توسعه واژه نامه ریاضی-آنالیز عددی
  6. تجلیل و تکریم بزرگان ریاضی-آنالیز عددی در کشور
  7. و توسعه سایر موارد از قبیل همایش ها، انتشارات علمی-پژوهشی، حمایت از محققین جوان و…